Н А Ц И О Н А Л Е Н Д А Р И Т Е Л С К И Ф О Н Д
„1 3 В Е К А Б Ъ Л Г А Р И Я“
===============================================================

УТВЪРДИЛ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:

……………………………
Боил Банов
Министър на културата

ПРАВИЛА
ЗА НАБИРАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ ДАРЕНИЯ, ПОСТЪПИЛИ ЧРЕЗ ДАРИТЕЛСКИ САЙТ
В НАЦИОНАЛНИЯ ДАРИТЕЛСКИ ФОНД „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. НДФ „13 века България“ създава и администрира дарителски сайт към сайта на Фонда, чрез който се набират парични средства за подкрепа на обществено значими каузи в областта на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери, в съответствие с чл. 2. от Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“.
Чл. 2. Тези правила уреждат реда за набиране, регистриране, и предоставяне на паричните средства, постъпили чрез дарителския сайт на Националния дарителски фонд (НДФ) „13 века България“.
Чл. 3 Управителният съвет на Фонда одобрява предложения на физически и юридически лица за организиране на дарителски кампании в подкрепа на обществено значими каузи чрез дарителския сайт на Фонда.
Чл. 4. (1) Набирането на парични средства, се осъществява на доброволен принцип, чрез дарителски кампании и друг вид дейности отговарящи на целите и дейността на Фонда.
Чл. 5. (1) Дарените парични средства, съобразно волята на дарителите, се набират по дарителски партиди.
(2) Дарителската партида се създава със заповед на Изпълнителния директор, в съответствие с одобрено съгласно чл. 3 от настоящите правила предложение за организиране на дарителска кампания в подкрепа на обществено значима кауза. За всяка дарителска партида се оформя отделно досие. За създадена със заповед на Изпълнителния директор партида се докладва на следващо/то заседание на Управителния съвет.
(3) Целевите дарителски партиди се наименуват в съответствие с одобрените предложения за дарителски кампании, организирани онлайн в подкрепа на обществено значими каузи.“
Чл. 6. (1) НДФ „13 века България“, според Правилата за реда за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма е длъжен да идентифицира дарителя и може да изиска от него допълнителна информация, за да направи това.
(2) Парично дарение, извършването на което противоречи на Правилата за реда за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на Фонда, се отказва с решение на Управителния съвет.

Раздел II
Одобрение на предложение за дарителска кампания в подкрепа на обществено значима кауза и създаването й.

Чл. 7. Създаване на дарителска кампания в подкрепа на обществено значима кауза се инициира по предложение на физическо или юридическо лице, чрез попълване на електронно заявление, което съдържа, най-малко:
– Данни за инициатора;
– Цел на дарителската кампания;
– Срок за провеждане на кампанията;
– Размер на необходимите средства;
– Получател;
– Контакти на получателя;
– Документ, удостоверяващ информирано съгласие на получателя;
– Други;

Чл. 8. Дарителската кампания в подкрепа на обществено значима кауза се създава и публикува на сайта след одобрение от Управителния съвет на НДФ „13 века България“ съгласно чл. 3 от настоящите правила.
Чл. 9. Не се одобряват предложения за дарителски кампании:
1. Противоречащи на целите на НДФ „13 века България“, посочени в чл. 2 от Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“;
2. В подкрепа на юридически лица по смисъла на Търговския закон;
3. В подкрепа на физически лица;
4. В подкрепа на политически партии;
5. Неприемливи, дискриминационни, свързани с език на омраза и с нарушаване на морални и етични принципи.

Раздел III
НАБИРАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, ПОСТЪПИЛИ ЧРЕЗ ДАРИТЕЛСКИЯ САЙТ НА НДФ „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“

Чл. 10. Паричните средства по създадена съгласно настоящите правила дарителска кампания, се набират от:
1. дарения от физически лица;
2. дарения от юридически лица;
3. дарения от юридически лица с нестопанска цел;
4. приходи от организиране на благотворителни акции;
5. други.
Чл. 11. (1) НДФ „13 века България“ осигурява възможност на дарителите да правят парични дарения:
– онлайн чрез електронна платежна система (PayPal);
– по банков път;
Чл. 12. При извършване на дарение, всеки дарител има право да поиска от Фонда да бъде запазена неговата анонимност.
Чл. 13. НДФ „13 века България“ осигурява възможност на дарителите да извършват редовно дарителство.
Чл. 14. (1). Всички парични дарения се набират в банкови сметки на Фонда или други платформи за плащания (като PayPal).
(2) От постъпилите във Фонда чрез дарителския сайт парични дарения се удържат 5% за управление и поддръжка на сайта.
(3) НДФ „13 века България“ има право да изиска допълнителни документи за установяване произхода на паричните дарения.
Чл. 15. (1) За постъпилите във Фонда парични дарения на дарителите се издават свидетелства за дарение. Дарителят има право да избере дали иска или не да му бъде издадено свидетелство за извършеното дарение.
(2) За постъпилите дарения се води електронен регистър.
Чл. 16. След приключване на дарителската кампания набраните парични дарения се превеждат на получателите на дарението съобразно волята на дарителите, а при липса на такава се разходват за целите, посочени в чл. 2 от Закона за НДФ „13 века България“, след решение на Управителния съвет или по разпореждане на Изпълнителния директор, съгласно изискванията на чл. 31, ал. 2 и чл. 32, ал. 3 от Правилата за организацията и дейността на НДФ „13 века България“.
Чл. 17. (1) Паричните дарения се превеждат на получателя на дарението след сключване на писмен договор, в който се уговаря целево разходване на средствата съобразно волята на дарителите.
(2) Получателят на дарение от приключила дарителска кампания дължи отчет за целевото разходване на предоставените средства, чийто срок се уговаря в договора по предходната алинея.

Раздел III
КООРДИНАЦИЯ, ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА, ПОСТЪПИЛИ ЧРЕЗ ДАРИТЕЛСКИЯ САЙТ НА НДФ „13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ“

Чл. 18. Счетоводният отдел води в електронен регистър всяко постъпило чрез дарителския сайт парично дарение в подкрепа на обществено значими каузи.
Чл. 19. Счетоводният отдел осчетоводява по съответните счетоводни сметки постъпилите средства по банковата сметка на Фонда.
Чл. 20. На регулярна база (дневна, седмична, месечна) счетоводният отдел предоставя информация на Експерта, ангажиран с конкретната дарителска кампания, за постъпили парични дарения по сметката на Фонда, чрез дарителския сайт.
Чл. 21. При поискване от Експерт, ангажиран по съответна кампания, счетоводният отдел предоставя информация за постъпилите средства.
Чл. 22. При поискване от дарителя счетоводният отдел издава документ, удостоверяващ полученото дарение, който трябва да съдържа най-малко следните реквизити:
1. За физически лица:
– Три имена
– ЕГН
– Адрес
– Дата на получаване
– Основание
– Сума
2. За юридически лица:
– Наименование
– Булстат/ЕИК
– Адрес
– Дата на получаване
– Основание
– Сума

Чл. 23. (1) След приключването на дарителската кампания счетоводният отдел изготвя цялостен отчет за набраните парични средства с отразени банкови такси, комисиони и уговорено отчисление.
(2) Отчетът по предходната алинея се публикува на видно място в дарителския сайт.
Чл. 24. При приключване на конкретна кампания в подкрепа на обществено значима кауза и след сключване на писмен договор за разходване на средства от нея, счетоводният отдел е ангажиран с извършването на паричните преводи към получателите на даренията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящите правила са одобрени с решение по т. 2 от дневния ред на 23-то неприсъствено заседание на УС на НДФ „13 века България“, проведено в периода 14.12.2020 – 18.12.2020 г. и са разработени в съответствие с разпоредбите на Закона за НДФ „13 века България“, Правилата за организацията и дейността на НДФ „13 века България“, Правилата за набиране, регистриране, управление и разпореждане с дарения в Националния дарителски фонд „13 века България“ и влизат в сила на същата дата.
§ 2. За неуредените в настоящите правила въпроси се прилагат разпоредбите на вътрешните нормативни актове на Фонда и разпоредбите на българското законодателство.