Общи условия за предлагане и одобрение на дарителски кампании

КауЗа БГ е сайт, създаден и поддържан от Националния дарителски фонд „13 века България“ с цел подпомагане на дарителството чрез предоставянето на възможност на физически и юридически лица да предлагат кампании в подкрепа на обществено значими каузи. За тяхното осъществяване след одобрението им от Фонда чрез сайта се набират необходимите средства.
Обществено значима е всяка кауза с национално значение и/или в интерес на държавни и общински органи, национални и регионални институции и обществени организации с нестопанска цел.
Инициатор на дарителска кампания може да бъде всяко физическо или юридическо лице. Няма ограничение на броя предложения от страна на един инициатор. Необходимо е за всяко едно той да попълни предоставеното на сайта електронно заявление, съдържащо:
– информация за инициатора
• за физически лица: име, ЕГН/ЛН/ЛНЧ, телефон и имейл;
• за юридически лица: наименование, идентификационен номер, телефони, имейли, уебсайт;
– цел на дарителската кампания – ясно и точно формулирана;
– Предистория:
• от къде идва идеята
• кога и какво е правено за осъществяване на идеята
• постигнати резултати досега
• имало ли е подобна предишна кампания;
– срок за провеждане на кампанията (не по-дълъг от 12 месеца);
– размер на необходимите средства;
– получател на дарените средства: наименование, адрес, телефони, имейли;
– документ, удостоверяващ информирано съгласие на Получателя.
– В случаите, когато по ред, определен със закон, Получателят подлежи на лицензиране, разрешаване или регистриране за дейността си, той предоставя необходимите документи.
– други документи, удостоверяващи надеждността на получателя и предложената кауза.
Към подробно попълненото заявление на сайта инициаторът трябва да прикачи и изпрати материали, необходими за представянето на кампанията: текстове, снимки, видеоматериали. Инициаторът и/или Получателят трябва да е/са носител/и на авторските права върху предоставените за публикуване в сайта материали, което да удостовери/ят със съответния документ. Могат да се предлагат тема и/или ориентировъчно заглавие на кампанията, които Администраторът на сайта си запазва правото да променя в съответствие с предложената от инициатора кауза и Общите условия на сайта. Администраторът може при необходимост да прави стилистични и граматически корекции на предоставените материали.
Получател на дарени средства в обявена на сайта кампания може да бъде всяко юридическо лице, чиято дейност е свързана с образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери, с изключение на юридически лица по смисъла на Търговския закон, политически партии и физически лица. Задължително условие е получателят да е предварително информиран за предложената дарителска кампания, което да бъде удостоверено с документ.
Съгласно чл. 4 от Закона за Националния дарителски фонд „13 века България“ Фондът гарантира изпълнението на волята на дарителите. С оглед законосъобразността, прозрачността и целесъобразността при разходване на даренията, набрани в дарителска кампания чрез сайта, след предоставянето им на Получателя, последният се ангажира, да изпрати подробен финансов отчет, придружен от необходимите документи, удостоверяващи разходването им съгласно волята на дарителите.
Администраторът на сайта (Националният дарителски фонд „13 века България“) разглежда и одобрява конкретно предложение за организиране на кампания на сайта при наличие на всички изискуеми документи за Получателя на дарени в кампанията средства и въз основа на следните критерии:
1. Предложената дарителска кампания е в подкрепа на обществено значима кауза;
2. В съответствие с чл. 2 от Закона за НДФ „13 века България“ предложението е в подкрепа на образованието, науката, културата, възстановяването и опазването на исторически и културни ценности, здравеопазването и други социални сфери;
3. Не подлежат на разглеждане и одобрение предложения в подкрепа на юридически лица по смисъла на Търговския закон, на физически лица, в полза на политически партии, както и такива, които са дискриминационни по своя характер, проповядват език на омраза или противоречат на морални и етични принципи.
След решение за одобрение Администраторът сключва с Получателя договор за провеждане на кампанията по образец.
След одобрение Получателят подписва договора на хартия и го изпраща в Централно управление на НДФ „13 века България“ на адрес София 1421, пл. „Проф. Васил Геров“ № 1., след което получава ответно подписан екземпляр от него. Парични средства от дарения се предоставят само въз основа на оригинал на подписания договор.
Настоящите Общи условия се основават на Правилата за набиране, регистриране и предоставяне на парични дарения, постъпили чрез дарителски сайт в Националния дарителски фонд „13 века България“.
Можете да ползвате възможностите, предоставени от КауЗа БГ само след изразено съгласие с Общите условия на сайта и Правилата
Етапи на предлагане и одобрение на дарителски кампании в „КауЗа БГ“:
Съгласно Правилата за набиране, регистриране и предоставяне на парични дарения, постъпили чрез дарителски сайт в Националния дарителски фонд „13 века България“ и Общите условия на сайта всяко предложение за организиране на дарителска кампания в подкрепа на обществено значима кауза първо се разглежда от комисия от експерти на НДФ „13 века България“, след което се представя на Управителния съвет на Фонда, който взема решение за одобрението/неодобрението му.

1. Инициаторът, който може да бъде и Получател, попълва и изпраща електронно заявление с предложение за организиране на дарителска кампания за обществено значима кауза с всички изискуеми съгласно Общите условия документи.
2. Предложението и приложените документи се разглеждат от експерти на НДФ „13 века България“ в срок от 7 работни дни след получаването му.
3. При необходимост към Получателя се отправя искане за допълнителни документи. В този случай срокът за разглеждане на предложението се удължава с времето до получаването на допълнителните документи.
4. Управителният съвет на Фонда в срок от 30 работни дни от датата на разглеждане на предложението от експертите на Фонда и получаването на всички необходими съпътстващи го документи одобрява/неодобрява предложението , освен при наличието на извънредни обстоятелства, когато срокът може да бъде удължен в зависимост от продължителността им.
5. Администраторът уведомява Инициатора за решението на Управителния съвет с имейл след подписване на протокола с решението.
6. Администраторът обработва материалите, представящи дарителската кампания, съгласно изискванията на Фонда и формата на сайта.
7. Дарителската кампания се обявява на сайта „КауЗа Бг“