ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДАРИТЕЛИТЕ И ДАРЕНИЯТА

Дарители
– Дарител на КауЗа БГ може да бъде всяко физическо или юридическо лице.
– Чрез КауЗаБг дарителят получава възможността да прави парични дарения за конкретна/и дарителска/и кампания/и онлайн чрез електронна платежна система (PayPal) или по банков път на публикуваната на сайта банкова сметка, както и да дарява редовно за конкретна/и кампания/и или без определена дарителска воля.
– Взаимоотношенията между Дарителя и Администратора (НДФ „13 века България“) се уреждат съгласно Правилата за набиране, регистриране и предоставяне на парични дарения, постъпили чрез дарителски сайт в Националния дарителски фонд „13 века България“, приети от Управителния съвет на НДФ „13 века България“.
– Дарителят има право:
 да запази своята анонимност ако заяви желание за това, както и да поиска публичност на дарението си;
 да дари онлайн чрез PayPal, или на обявена в сайта банкова сметка;
 да прави редовни дарения;
 да получи информация за предоставянето на дарението при поискване;
 да получи при желание документ за направеното дарение – Свидетелство за дарение (по утвърден от Управителния съвет на Фонда образец);
 да популяризира кампанията/кампаниите в КауЗа БГ, които подкрепя, чрез Facebook, Twitter и др;
 да ползва възможностите за данъчни облекчения, съгласно нормите на българското законодателство, като за целта Администраторът издава документ, удостоверяващ полученото дарение, който съдържа следните данни на дарителя:
• за физически лица: три имена, ЕГН, адрес, дата на получаване, основание и сума
• за юридически лица: наименование, Булстат/ЕИК, адрес, дата на получаване, основание, сума.
– Дарителят се задължава да спазва настоящите Общи условия и разпоредбите на Правилата за набиране, регистриране и предоставяне на парични дарения, постъпили чрез дарителски сайт в Националния дарителски фонд „13 века България“.
– Дарителят се ангажира да съобщава на Администратора всяка промяна в наименованието, адреса си или в другите данни, необходими за издаването на документ/служебна бележка за направените дарения през годината

Администраторът
– усъвършенства технологията или структурата на различни дарителски услуги и разширява обхвата на предоставяните услуги за дарителите;
– оповестява публично имената на своите дарители, освен в случаите,когато те не желаят това;
– осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги;
– разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните получатели, като спазва изразената писмено воля на дарителите;
– идентифицира Дарителя съгласно Вътрешните правила за реда за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на НДФ „13 века България“ (активен текст) и за целта изисква необходимата информация;
– НДФ „13 века България“ е администратор на лични данни и ги обработва съгласно Вътрешните правила на Фонда за мерките за защита на личните данни.

Дарения
– Всички парични дарения в КауЗа БГ се осъществяват на доброволен принцип.
– Те постъпват по банковите сметки на Администратора или в платформата PayPal.
– Администраторът ги предоставя на Получателите в съответствие с волята на дарителите.
– Направените дарения се получават по сметката на Администратора на сайта (НДФ „13 века България“ с удържани от съответния опeратор (PayPal) и банки разходи за превод. Те зависят от вида на използваната карта/сметка и държавата, от която се плаща.
– За всички набрани парични дарения по конкретна дарителска кампания след приключването ѝ Администраторът изготвя и публикува на видно място в сайта цялостен отчет.
– Приходите от управление на паричните дарения като лихви, ДЦК, дивиденти и др. не увеличават сумата на дарението.
– При промяна на настоящите Общи условия Администраторът информира дарителите не по-малко от една седмица преди влизането в сила на промените.

Как да дарите чрез КауЗа БГ:
1. КауЗа БГ Ви предоставя следните възможности за даряване – електронно чрез платформата PayPal и с банков превод.
2. След като решите коя/кои от обявените кампании в рубриката „Подкрепи кауза – Активни кампании“ на КауЗа БГ желаете да подкрепите, натиснете бутона „Дари“ под нея/тях.
3. Отваря се нова страница с възможностите за даряване – онлайн и по банков път.
4. Ако предпочетете онлайн даряването под бутона „Дари чрез PayPal“ определете размера на дарението си като изберете сред зададените суми или заявите друга сума. Натискането на бутона „Дари чрез PayPal“ отваря формуляр за даряване с кредитна или дебитна карта. В него трябва задължително да попълните полетата със следната информация:
 Държава/регион
 номер на кредитна/дебитна карта
 име;
 презиме;
 адрес:
• улица и №
• ап., бл., вх.
• град
 държава
 ZIP код
 Квадратче, с маркирането на което заявявате желанието си да получите от Администратора Свидетелство за дарение на адреса, който сте обявили по-горе
 Информация за контакт:
• Вид телефон
• Телефонен номер
Тук можете да създадете и свой акаунт в PayPal като попълните полетата:
o Създайте своята PayPal парола;
o Потвърдете своята PayPal парола
 Квадратче, с маркирането на което заявявате, че сте прочели и се съгласявате с E-Communication Delivery Policy на PayPal , както и с User Agreement и Privacy Statement.

5. Дарения по банков път можете да инициирате като преведете определената от Вас сума по обявената в КауЗа БГ сметка в банка или чрез онлайн банкиране.
6. Ако желаете да подпомогнете дейността на НДФ „13 века България“ можете да го направите с бутона „Дари“ на началната страница на КауЗа БГ.
7. Редовното даряване за обявени в КауЗа БГ активни кампании се урежда със сключване на договор за дарение с Администратора – НДФ „13 века България“.